صفحه اصلی > اخبار > محتوای

اصل ساخت آسیاب بادی هلند

Dec 29, 2016

پره های آسیاب بادی را به شکل که یک طرف بیشتر از دیگر، شما می توانید را باد در سطح در یک جهت فن ضربات، ثابت هستند بنابراین تغییر عبور قرار گرفتن در معرض، نیروی فرمان به باد و باد به فن نیروی در جهت مخالف باد. در حالی که تیغه ثابت بر روی شفت آسیاب بادی، تا باد تیغه و پره های ثابت به تنش برشی از آسیاب بادی، آسیاب های بادی به نوبه خود. فرمان نیروی بیشتر برگ باد بیشتر باد باد، بر این اساس، بیشتر فرمان نیروی باد به آسیابهای بادی، آسیاب بادی رفتن سریعتر.