صفحه اصلی > اخبار > محتوای

اب نبات چوبی ستاره هر داستان خود است

Dec 29, 2016

هر کس متفاوت است, خود را خود، هر ستاره دارای ویژگی های خاص خود، اب نبات چوبی ستاره هر داستان خود است.

داستان خورشید: اعتماد به نفس, خود.

عطارد داستان توهم نامحسوس، عرفان.

داستان زهره: مثبت و فعال، مرد ایده آل.

داستان زمین: امیدها و انتظارات با اسطوره عیسی مسیح.

داستان مریخ: عشق، ازدواج و زن ایده آل.

داستان مشتری: رشد و توسعه و ایمان و آموزش و پرورش.

داستان زحل: محدودیت نظم و انضباط، محدود به چالش.

اورانوس Monogatari: تحول، آزادی، ادراک مردم.

نپتون داستان: ذهن و خودشناسی و ارتباط و سفر.

پلوتون را داستان: عرفان.