تبلیغات نسخه سبک مشتقات بالن بالون است

بالن های تبلیغات نسخه سبک مشتقات بالون است. شرکت بالون چاپ آرم، اطلاعات محصول، سالگرد محتوا مانند اطلاعات، ارتقاء، فروش، مردم برگزاری بالن به ده ها تبلیغات خوب است. این شکل ارزان قیمت تبلیغاتی از رسانه های سنتی شکستن است میل قوی عاشق مردم, بنابراین بازار تبلیغات به تدریج بالون در حال گسترش بوده است.