صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

بالن تبلیغاتی مناسب برای:

Dec 29, 2016

1, محصولات جدید وارد بازار سرمایه گذاری

2، نام تجاری شرکت نشدم

3 موقعیت نام تجاری برای حفظ سرمایه گذاری

4 تبلیغات بازاریابی بزرگ

بالن های تبلیغات می تواند طبقه بندی شده توسط رنگ: بالن های تبلیغات می توان به تقسیم تک رنگ، رنگ و تک رنگ دوبلکس, رنگ, مانند دو طرفه;

طبقه بندی بر اساس مواد روشن و خاموش شدن بالن تبلیغاتی بالن های تبلیغاتی نور و بالن های تبلیغاتی عمومی;

صنعت می توان به تقسیم: بالن های تبلیغات مواد غذایی سرگرمی تبلیغاتی بالن بالن های تبلیغات مواد غذایی لوازم بالن های تبلیغاتی و مالی تبلیغات بالن و غيره.