صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

بالن های تبلیغات

Dec 29, 2016

چاپ شده در سطح سازمانی بالون علامت تجاری در جشن الگوی تبلیغاتی زبان متن و دیگر تبلیغات به گسترش دید و فروش محصول خود را. در کشور آمریکا و غرب غالب, تبدیل شدن به شرکت های بزرگ هستند رسانه مهم تبلیغاتی. با آزادسازی اقتصاد و توسعه در سال های اخیر شرکت، کسب و کار به طور فزاینده ای شامل بالن های تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری خود را. بالن های تبلیغاتی شرکت های ورود به بازار برای نوع جدیدی از تبلیغات رسانه های مقرون به صرفه و اقتصادی تبدیل شده است. در سالگرد چو چینگ ارتقاء محصول جدید فروش و ارتقاء فعالیت هایی مانند توزیع تبلیغاتی بالن, هدیه شد بالن های تبلیغات مداوم با دست به ده مردم برای رسیدن به آگهی تجاری.